Kako da efektivno upravljate rizikom?

Rizik je noćna mora savremenog poslovanja

ŠTA
Bazična tehnika za efektivnu analizu, procenu i upravljanje rizikom.

ZAŠTO
Zato što je jedna reč postala noćna mora savremenog poslovanja i bilo da radite u uspešnoj ili neuspešnoj kompaniji sa njom ćete se svakako susretati a odaziva se na ime – Rizik. Skoro sve što se danas radi u poslovnom svetu uključuje neku vrstu rizika bilo da je reč o promenama navika korisnika, novim potezima vaših konkurenata ili o nekom drugom spoljašnjem faktoru koji ne možete da kontrolišete a ima moć da ugrozi vaše planove i projekte. Zato što su procena rizika i načini za njegovo upravljanje postali visoko cenjena veština a menadžeri koji je poseduju zauzimaju vodeća mesta u kompanijama.

KAKO
Jedna od bazičnih tehnika za procenu rizika vašeg poslovanja koja vam može pomoći da svedete na minimum opasnosti po vaše buduće projekte jeste tehnika: analiza, procena i upravljanje rizikom. Da bismo sproveli ovu tehniku najpre treba da definišemo pojam rizika. Ako prihvatimo definiciju da je rizik predviđeni obim mogućeg gubitka; onda bi jednačina rizika mogla izgledati ovako: Rizik = Verovatnoća događaja x Troškovi događaja.

Tehnika analize i upravljanja rizikom se izvodi u četiri koraka.

Korak # 1: Identifikacija opasnosti.

Lista opasnosti koje vas čekaju na tržištu mogu biti:

Ljudski faktor – od strane pojedinaca ili organizacija, zbog bolesti, smrti i slično.

Operacionalni – zbog prekida u snabdevanju, gubitka pristupa ključnim resursima, grešaka u distribuciji i sl.

Reputacioni – zbog gubitka biznis partnera, poverenja zaposlenih ili štete nanete vašoj reputaciji na tržištu.

Proceduralni – zbog grešaka u pouzdanosti sistema, internih sistema i kontrole, propusta u organizaciji, prevara, krađa i sl.

Projektni – rizici prekoračenja termina, prekoračenja troškova, nedovoljnog kvaliteta proizvoda ili korisničkog servisa.

Finansijski- zbog grešaka u poslovanju, tržišta akcija, kamatnih stopa, nezaposlenosti i sl.

Tehnički – ubog napredne tehnologije, tehničkih grešaka i sl.

Prirodni – zbog vremena, prirodnih katastrofa, nesreća, bolesti i sl.

Politički- zbog promena poreskog režima, javnog mišljenja, vladine politike, stranog uticaja ili svetskog finansijskog sloma.

Opasnosti je lako prevideti čak i one najveće kao što je slučaj bio sa ovom ekonomskom krizom, zato je uputno koristiti sledeće načine da se one zadrže u fokusu: Prođite kroz listu mogućih spoljnih opasnosti i vidite koje mogu da se primene na vašu trenutnu situaciju kao najverovatnije. Analizirajte potom svoj sistem, organizaciju i strukture i izdvojte one koje imaju najveći stepen rizika. Pronađite najranjivije delove vašeg sistema i strukture. Pitajte druge ljude koji mogu imati drugačiju perspektivu od vaše.

Korak # 2: Procenite rizik.
Kada identifikujete opasnosti sa kojima se možete suočiti u budućnosti pokušajte da procenite njihovu verovatnoću kao i štete koje vam mogu naneti. Kada utvrdite stepen verovatnoće da se taj događaj odigra pomnožite ga sa troškovima amortizacije takvog udara. To će vam dati približnu vrednost rizika koji je pred vama.

Korak #3: Upravljanje rizikom.
Kada ste izračunali vrednost rizika sa kojim se suočavate vreme je da počnete da tragate za načinima da sa njim upravljate. Prilikom definisanja načina za upravljanje najbitnije je da izabirate one koje imaju najmanju cenu koštanja jer nema svrhe trošiti više sredstava na eliminaciju rizika nego što bi bio trošak od eventualnog događaja. Često se pokaže da je bolje preuzeti rizik nego trošiti preterane resurse na njegovu eliminaciju. Rizikom se može upravljate na sledeće načine:

  • Korišćenjem postojećih resursa: Ovde se postojeće prednosti kompanije koriste kao kontra teža riziku. Ovaj način često uključuje poboljšanja postojećih sistema i metoda rada, promene u ulogama i odgovornostima, poboljšanja pouzdanosti, internoj kontroli i sl.
  • Razvojem planova za moguće scenarije: Kada odlučite da prihvatite rizik vi možete doneti i odluku da razvijete planove za minimalizaciju efekata nekog događaja. Dobar plan za potencijalne situacije će vam omogućiti da izvedete pravovremenu akciju sa najmanje štete kada se nađete u kriznoj situaciji.
  • Investiranjem u nove resurse: Vaša analiza rizika predstavlja bazu za donošenje odluke da li su vam potrebni novi resursi da biste smanjili rizik poslovanja. Ova odluka može da uključi i osiguranje rizika: kada platite nekome drugom da snosi sa vama deo rizika. Ovo je naročito korisno u situacijama kada je rizik toliko veliki da preti da ugrozi solventnost vaše kompanije.

Korak broj četiri: Izveštaji.
Kada ste sproveli analizu rizika i upravljačke metode važno je da sve obuhvatite odgovarajućim izveštajima. Oni mogu da budu formalnog tipa i da uključe analizu rizika i mera za upravljanje rizikom a mogu da sadrže i sisteme za testiranje kompanije kao i scenarije i planove za buduće situacije. Analiza rizika je dobra baza za definisanje upravljanja rizicima kao i za prevenciju kriznih situacija. Akcenat treba staviti na efektivnost troškova. Upravljanje rizikom se fokusira na prilagođavanje postojećih resursa, razvoj planova za moguće scenarije i dobro korišćenje novih resursa.

KADA
Bolje se pripremite odmah jer vaš posao rizikuje i kada vi spavate.

Zašto:
Ko ne rizikuje ne pije šampanjac.
Ruska narodna izreka

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop