Veština komunikacije je faktor # 1 za napredovanje u karijeri

Kako da uklonite komunikacione prepreke i povećate uticaj

ŠTA
Razumevanje komunikacionih faza radi uklanjanja prepreka koje nastaju u komunikaciji i čine vaš prenos stavova i informacija manje efektivnim a vaš uticaj na saradnike i korisnike slabijim.

ZAŠTO
Zato što uspeh u obavljanju osnovnih liderskih aktivnosti kao što su upravljanje promenama i motivacija zaposlenih nalazi se u proporcionalnom odnosu sa vašom veštinom komunikacije. Da biste izrazili svoje zamisli efektivno kao što su vizija organizacije, strategija, ciljevi, planovi vi morate da vladate uspešnim prenošenje poruke na druge ljude. Kada niste uspešni u prenošenju poruka vaše zamisli ne zaživljavaju u umu drugih osoba i stvaraju takozvane komunikacione blokove koji se isprečuju pred vašim ciljevima i ometaju njihovu realizaciju. U nedavnim istraživanjima na univerzitetu Pitsburg u Katz Business Shchool, koje je obuhvatilo preko 50.000 zaposlenih utvrđeno je da je veština komunikacije, dakle uklanjanja barijera, istaknuta kao faktor broj jedan u izboru menadžera ali i faktor broj jedan za uspeh u poslu. Uprkos sve većem značaju komunikacije za uspeh  kako pojedinca tako i organizacije većina zaposlenih se i dalje ne obučava u ovoj veštini i nastavljaju da se muče sa prenosom ideja nemoćni da efektivno izraze svoje stavove bilo u verbalnom ili pisanom formatu. Nedostatak veštine komuniciranja ih sasvim onemogućava da se kompetentno nadmeću na svom radnom mestu i isprečuje se pred njihovim napredovanjem u karijeri. Organizacijama to onemogućava efektivniju unutrašnju komunikaciju koja omogućava protok ideja i ojačava menadžment znanja kao jedan od značajnih faktora za stvaranje bogatstva u novoj ekonomiji.

KAKO
Problemi u komunikaciji mogu da se pojave u bilo kojoj fazi komunikacionog procesa (pošiljalac, poruka, kanal, primalac, povratna informacija i kontekst) i kreiraju nerazumevanje i konfuziju. Lider koji žele da prenese svoje stavove i ideje na zaposlene mora da umanji frekvenciju problema u svakoj fazi ovog procesa kako ne bi proizveo nerazumevanje i konfuziju. Umanjivanje frekvencije problema u komunikaciji zahteva najpre razumevanje svake od nabrojanih faza.

Pošiljalac.
Da biste sebe izgradili kao efektivnog komunikatora najpre treba da izgradite svoj kredibilitet. U poslovnoj areni potrebno je da ispoljite dobro znanje o temi, publici i kontekstu u kojem se poruka isporučuje. Naročitu pažnju treba da posvetite razumevanju publike (individue ili grupe kojoj se poruka isporučuje). Propust da dobro proučite publiku rezultiraće sa porukom koja nije shvaćen iako ste izvanredno poznavali temu i razumeli kontekst u kojem poruku isporučujete.

Poruka.
Razmotrite i samu formu poruke. Pisana, verbalna ili neverbalna komunikacija su pod uticajem metoda organizacije poruke, vrednosti argumenata, šta je rečeno a šta propušteno, glasa i tona pošiljaoca, njegovog telesnog stava  i ukupnog stila komuniciranja. Poruka ima svoju intelektualnu i emocionalnu komponentu. Intelekt nam omogućava da unosimo smisao a emocije da pokrećemo motivacione okidače kako bismo promenili mišljenje slušalaca i pokrenuli ih u akciju.

Kanal.
Poruke se prenose kroz komunikacione kanale, kao što su verbalni uključujući sastanke licem u lice, telefonom, video konferencijom i pisane uključujući pisma, mejlove, poruke i izveštaje. Različiti kanali poseduju različite pogodnosti i slabosti. Na primer, nije posebno efektivno davati ljudima duge liste zaduženja verbalno a isto tako brzo ćete izazvati problem ako nekoga oštro kritikujete putem mejla.

Primalac.
Vaša poruka se isporučuje individualnim članovima vaše publike. Imajte na umu da svaki pojedinac iz vaše publike ulazi u komunikacioni proces sa različitim idejama i osećanjima koje će svakako uticati na njihovo razumevanje i izazvati različite reakcije nezavisno od vaše poruke. Majstorstvo komuniciranja jeste da svojim argumentima i motivacijom pronađete zajednički imenitelj i izazovete približno iste reakcije kod različitih pojedinaca u publici.

Povratna informacija.
Vaša publika će vam omogućiti povratnu informaciju, bilo da je verbalna ili neverbalna reakcija na vašu poruku. Nemojte propustiti da se, u brzini i obavezama, fokusirate na taj  feedback jer vam on omogućava da evaluirate efekat vaše komunikacije. Menadžeri se često fokusiraju na ono što treba da prenesu, na poruku a izostave analizu povratne informacije, dakle rezultata rada. Feedback je kontrola vašeg učinka komunikacije.

Kontekst.
Situacija u kojoj isporučujete poruku ima veliki uticaj na njeno razumevanje i prihvatanje. Kontekst uključuje i radnu sredinu (korporativna kultura), društvo u celini kao i širi, internacionalni kulturni milje. Barijere u kontekstu se često pojavljuju i kada pošiljalac ponudi previše informacija za datu situaciju ili ih prebrzo isporuči. Kada ste u nedoumici imajte na umu da je manje često više a sporije često brže stiže. Takođe je neophodno da razumete kulturne razlike koje postoje u vašoj organizaciji kako biste ljudima sa različitom kulturnom pozadinom mogli nesmetano da prenesete poruku.

KADA
Onda kada budete poželeli da se sa uspehom uključite u prenos najvažnijeg proizvoda savremenog društva u kome živite – informacije.

Zašto:
Razlika između lidera i menadžera je samo u veštini komunikacije.
Vinston Čerčil

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop