Samo etičan lider može biti pobednik

Da li ja izgrađujem svoje ljude ili ih koristim za izgradnju svojih snova?
Fred Smit, osnivač Fedex-a

Poznato je već da je lični integritet lidera važan element efektivnog liderstva a istovremeno je i kamen temeljac etičkog liderstva. Najjednostavnija definicija integriteta ističe poštenje i doslednost u ispoljavanju ličnih vrednosti i ponašanja. Međutim za praktikovanje etičkog liderstva nije dovoljno samo da se ponašate u skladu sa svojim uverenjima već da vaše vrednosti budu moralne a ponašanje etično. Jer možete imati lidera koji veruje da je manipulisanje drugih radi postizanja boljih rezultata kompanije ispravna praksa i da je dosledno sprovodi. Takvo liderstvo nije etično iako je dosledno. Iz iste priče je i lopov koji krade od organizacije koju smatra moralno korumpiranom te njega ne možemo smatrati osobom od integriteta i etičnim liderom. Ovim smo Robina Huda osudili za neetično liderstvo i baš zato je pisac romana toliko insistirao na visokim etičkim normama čuvenog Šervudskog odmetnika kada su u pitanju njegovi saborci, kao što su pravednost i požrtvovanje za svakog i human odnos prema sirotinji i njihovim ljudskim pravima. Time je opravdavao moralno problematičan metod borbe krađu od velikaša. U modernom biznisu je ipak nedopustivo ponašanje Robina Huda  jer bi to značilo opravdavanje recimo podele visokih bonusa zaposlenima na štetu bogatih akcionara. Najčuveniji primer modernog neetičnog ponašanja na štetu akcionara je velika ekonomska kriza u Americi 2008 godine koja je pretila da sruši čitavu svetsku ekonomiju zbog gramzivosti i neetičnog ponašanja bankara. Dakle, lider ima integritet samo kada se dosledno ponaša u skladu sa opšte prihvatljivim moralnim normama i principima. Moralno prihvatljiva ponašanja variraju od kulture do kulture ali neka su prihvatljiva globalno kao: lider sledi ista pravila i standarde koje je propisao drugima, pošten i otvoren prenos informacija od značaja svim zaposlenima, držanje datih obećanja i preuzimanje odgovornosti za načinjenu grešku i njeno korigovanje. Međutim nisu samo moralne norme i doslednost važni za praksu etičkog liderstva nego i  motivi u pozadini ponašanja ili namere koje lider ima. Na primer lider može da se ponaša izuzetno ljubazno prema zaposlenima da bi zadobio njihovo poverenje ali da to radi samo iz razloga da bi ih lakše eksploatisao. Ovde je i ponašanje u skladu sa normama i lider je dosledan u ponašanju ali motiv je neetičan i to se ne smatra etičnim liderstvom. Da bi bio etičan lider mora da ima moralne namere (da ne nanosi svesno štetu drugima i poštuje ljudska prava), prihvatljive norme ponašanja i da ih dosledno sprovodi u svakodnevnoj praksi.

Kriterijumi za evaluaciju etičkog liderstva. Centralni aspekt efektivnog liderstva je motivacija sledbenika ili uticanje na njihovu posvećenost poslu i povećanje optimizma za visoke rezultate rada. Povećanje posvećenosti zaposlenih ili njihovo motivisanje da rade sve više i sve efektivnije za istu nadoknadu nameće pred lidera novu etičku dilemu – da li je takav uticaj moralno ispravan. Ova dilema je lako rešiva ako su interesi lidera, sledbenika i kompanije usaglašeni i mogu se ostvariti kroz aktivnosti koje neće ići na štetu nijedne od strana u procesu. Ipak u mnogim slučajevima to nije tako i lider mora recimo da stvori entuzijazam kod sledbenika za rizičnu strategiju ili projekat, da utiče na sledbenike da menjaju svoja uverenja i vrednosti ili da sprovede odluke koje će biti na korist jednih a na štetu drugih sledbenika i slično. Proučavajući ovaj aspekt etičkog liderstva stručnjaci su utvrdili kriterijume koji omogućavaju lideru da razreši ovu dilemu na etičan način.

Kriterijum  Etičko liderstvo Neetičko liderstvo
Korišćenje liderske moći

Integritet liderskog ponašanja

Rizik odgovornosti za odluke i akcije

Komunikacija relevantnih informacija

Odnos prema kritici i evaluaciji tima i lidera

Razvoj veština i samopouzdanosti sledbenika

Služi sledbenicima i kompaniji

Deluje u skladu sa proklamovanim vrednostima

Voljan da preuzme lični rizik i donese neophodne odluke

Daje pravovremene i kompletne informacije o događajima, problemima i akcijama

Ohrabruje kritičku evaluaciju timskih i liderskih akcija radi pronalaženja boljih rešenja

Koristi coaching, mentorstvo i eksterne treninge za razvoj sledbenika

Zadovoljava lične potrebe i karijerističke ciljeve

Radi ono što je najefikasnije za postizanje ličnih ciljeva

Izbegava neophodne odluke koje uključuju rizik za lidera

Koristi obmane i iznude da bi uticao na percepciju sledbenika u vezi problema i akcija

Obeshrabruje svaku kritiku i procenu timskih i liderskih aktivnosti

Umanjuje značaj razvoja zaposlenih da bi ih držao slabim i zavisnim od lidera

Proverite svoje ponašanje na ovoj tabeli kriterijuma etičkog liderstva. Ispravite sve što nije u skladu sa kriterijumima za etičnog lidera, držite se dosledno tih kriterijuma i vaša svetla, poslovna budućnost i pobeda su osigurani.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop