Kako možete da ubrzate i olakšate svoj put ka uspehu?

Koristite četiri poluge za podizanje vaše uspešnosti

ŠTA:

Koje su to poluge sa kojima možete da ubrzate radne procese, podignete vaš posao na naredni nivo i ostvarujete rezultate sa manje napora a više efekta?

ZAŠTO:

Da biste postigli mnogo više sa istim naporom i kretali se brže unapred u svom životu i poslu neophodna vam je pomoć proverenih poluga uspeha.

 

KAKO:

Nećemo obrađivati finansijske poluge ili „pomoć bogatog prijatelja“ koje mogu značajno da ubrzaju i unaprede vaš posao jer je te poluge najčešće nemoguće proizvesti treningom i vrednim radom. Ovde ćemo se fokusirati na preostale poluge uspeha koje svaki čovek može da razume i nauči kako da ih efikasno primenjuje u praksi. Četiri poluge uspeha su:

  1. Vremenska poluga
  2. Resursna poluga
  3. Obrazovna poluga
  4. Tehnološka poluga

1.Vremenska poluga. Korišćenje ove poluge je svakako najfundamentalnija strategija uspeha. Vremena ima malo i ako koristite samo svoje vreme vaša postignuća su limitirana, ali ako koristite polugu za ubrzanje vremena drugih ljudi možete pomerati produktivnost mnogo iznad postavljenih targeta. Da biste polugom poboljšali iskorišćenje svog vremena treba da: eliminišete nepotrebne aktivnosti, da fokusirate energiju na aktivnosti koje su najisplativije, da postavljate jasne ciljeve i dnevno motivišete sebe. Da biste polugom poboljšali iskorišćenje vremena drugih ljudi treba da: naučite kako da delegirate poslove, trenirate i osnažite saradnike, da se okružite ekspertima i konsultantima da biste pokrili nedostajuće veštine i znanja i da koristite spoljne usluge za poslove koji nisu deo vašeg osnovnog poslovnog paketa. Vreme i novac koji investirate u stvaranje poluge za bolje iskorišćenje vremena drugih ljudi se istina sporije vraća ali dugoročno daje najbolje rezultate.

2.Resursna poluga. Vi možete da stvorite polugu tako što ćete iskoristiti puni potencijal vaših sopstvenih snaga. Imate svakako širok dijapazon veština, talenata, iskustva i ideja koje treba iskoristiti na najbolji način tako što ćete ih razvijati i dovesti u najefektivniju korelaciju. Koje veštine i sposobnosti imate a koje drugi nemaju? Kako ih možete poboljšati da postanu izvanredne? Imate li poznanstva koja drugi nemaju ili pristup finansijskim resursima?

Kako ih možete povezati i iskoristiti da biste povećali efekat svojih rezultata? Dobra personalna SWOT analiza koja se fokusira na identifikovanje snaga i resursa i širi na mogućnosti koje vam one otvaraju je najbolji način za otkrivanje vaših slabosti koje treba otkloniti i otvoriti put ka uspehu.

3.Obrazovna poluga. Veoma značajna poluga uspeha je primenjeno znanje koje vam u kombinaciji sa edukacijom i akcijom daje moćnu prednost. Učenje na sopstvenim greškama je sporo i bolno i neophodno je da primenite neki od brojnih načina formalnog učenja. Odaberite prave kurseve i seminare, usaglasite ih sa vašim master planom personalnog razvoja i svaki dan pravite male pomake u znanju i veštini. Organizacija čiji zaposleni uče na sopstvenim greškama je neefikasna i spora. Bolji pristup je svakako izdvojiti najbolja znanja i najefikasnije prakse u kompaniji i prenositi ih na druge putem treninga i mentorskih projekata. Ovaj koncept je u osnovi Upravljanja znanjem (Knowledge Management) jedne od najznačajnijih strategija za održanje konkurentske prednosti u savremenoj ekonomiji znanja. Ključ za uspešno pokretanje poluge znanja i edukacije leži u sledećim aktivnostima: prvo, identifikovati svoje potrebe za znanjem, drugo, odlučiti koji nivo tog znanja treba da osvojite, treće, dobro selektovati i izabrati kurseve i trenere i četvrto, izdvojiti vreme za dobijanje kvalifikacija koje su vam potrebne za uspeh. Velika količina znanja i obrazovanja nisu garant posedovanja poluge uspeha. Znanje postaje poluga samo kada ga možete primeniti na vašu karijeru i ostvarenje ciljeva i kada ga možete inteligentno upotrebiti da biste uradili nešto korisno za sebe i druge.

4.Tehnološka poluga. Korišćenje tehnologije da biste automatizovali i ubrzali svoj posao je moćna poluga uspeha. Povezivanje vaše kuće sa poslom je moguće kroz jednostavno korišćenje laptopa ili mobilnog koji ima menadžment softver i pristup internetu. Ako sporo kucate softver za prepoznavanje glasa koji kuca na osnovu vašeg diktata vam može biti od velike pomoći. Alat kao što je Google Desktop Search vam može pomoći da brzo arhivirate i pronalazite dokumenta koja su vam potrebna. Google i ostali pretraživači vam mogu omogućiti i brz online pristup informacijama od značaja… Nepregledna je lista pomoći koju vam novi softveri i hardveri mogu pružiti u ubrzanju vašeg posla i povećanju kvaliteta usluge koju pružate klijentima. Ovde je neophodno da udružite tri poluge: resursnu, obrazovnu i tehnološku da biste dobili maksimalan efekat i povećali svoje rezultate.

Korišćenje poluga uspeha je nauka postizanja mnogo većih rezultata sa istim ili manjim  naporima. Na najnižem nivou ove poluge vam mogu pružiti više vremena da se koncentrišete na najvažnije poslove. Na najvišem nivou one vam pomažu da ostvarite najsmelije ciljeve koje ste sebi u životu zacrtali.

KADA:

Napravite akcioni plan za razvoj sve četiri poluge uspeha sa spiskom veština i novih znanja koje ćete usvojiti u naredna tri i narednih šest meseci.

Zašto:

Dajte mi polugu dovoljno dugačku i pomeriću zemlju.   

Arhimed

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop