Kako da omogućite efektivnu komunikaciju u svom timu

Menadžeri su odgovorni za kvalitet komunikacije u timu

ŠTA
Razumevanje osnovnih principa komunikacije i uloge menadžera u njihovoj implementaciji u organizaciji.

ZAŠTO
Zato što je komunikacija neophodna za efikasno upravljanje, odnosno rukovođenje organizacijom. Zato što menadžeri igraju ključnu ulogu u obezbeđenju efektivne komunikacije unutar organizacije, znači jasne, efikasne i produktivne komunikacije.

KAKO
Osnovni principi dobre komunikacije i uloge menadžera u omogućavanju efektivne komunikacije su:

 1. Jasnoća
 • Princip: Komunikacija treba da bude jasna, jednostavna i lako razumljiva kako bi se nesporazumi sveli na minimum.
 • Uloga menadžera: Menadžeri moraju osigurati da poruke koje šalju budu jasne, kao i da podstiču komunikaciju među članovima tima.
 1. Aktivno slušanje
 • Princip: Efikasna komunikacija podrazumeva aktivno slušanje, što znači obraćanje pune pažnje na govornika kao i pružanje povratnih informacija.
 • Uloga menadžera: Menadžeri treba da aktivno slušaju članove svog tima kako bi razumeli njihove motive i poziciju i kako bi onda mogli bolje da pokažu empatiju i priznaju njihov doprinos.
 1. Povratna informacija
 • Princip: Konstruktivna povratna informacija u komunikaciji je neophodna i treba da bude blagovremena.
 • Uloga menadžera: Menadžeri treba da daju redovne, objektivne i iskrene povratne informacije članovima svog tima naročito o efektima njihovog rada, ali isto tako i da podstiču članove tima da daju iste takve povratne informacije jedni drugima.
 1. Dvosmerna komunikacija
 • Princip: Efikasna komunikacija je dvosmerni proces gde su i pošiljalac i primalac aktivno angažovani.
 • Uloga menadžera: Menadžeri treba da podstiču otvoren dijalog, diskusiju i razmenu ideja unutar svojih timova.
 1. Doslednost
 • Princip: Doslednost u komunikaciji znači slanje poruka na pouzdan način tokom određenog vremena.
 • Uloga menadžera: Menadžeri treba da obezbede da su njihove poruke i akcije u skladu sa ciljevima i vrednostima organizacije. Nedosledna komunikacija može dovesti do konfuzije i nepoverenja.
 1. Prilagodljivost
 • Princip: Efikasni komunikatori prilagođavaju svoj stil komunikacije zahtevima ciljne javnosti kao i trenutne situacije.
 • Uloga menadžera: Menadžeri treba da budu fleksibilni u svom komunikacijskom pristupu sa zaposlenima. Neke situacije zahtevaju direktan stil, neke diplomatski a neke zahtevaju samo aktivno slušanje.
 1. Transparentnost
 • Princip: Transparentna komunikacija podrazumeva deljenje informacija otvoreno i iskreno.
 • Uloga menadžera: Menadžeri treba da budu transparentni u pogledu organizacionih promena, izazova i odluka.
 1. Rešavanje konflikata
 • Princip: Efikasna komunikacija je neophodna za rešavanje konflikata unutar tima ili organizacije.
 • Uloga menadžera: Menadžeri treba da rešavaju konflikte brzo i konstruktivno. Oni bi trebalo da olakšaju diskusije kako bi se pronašla obostrano prihvatljiva rešenja i promovisala kultura rešavanja konflikata.

KADA
Čim shvatite da živite u eri informacija i prenosa ili komunikacije tih informacija poželećete da budete ekspert u toj oblasti jer nivo te ekspertize odrediće nivo vašeg uspeha u dobu u kojem živite.

Zašto:
Promena koju želite da vidite oko vas mora se prvo dogoditi u vama samima.
Gandi

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop